Za nami pierwszy etap projektu grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”, realizowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Jesteśmy po kilkudniowych szkoleniach on-line oraz stacjonarnych dla liderów i kadry SCWEW, których organizatorem jest Ośrodek Rozwoju Edukacji(ORE). Swoimi refleksjami na temat edukacji włączającej podzieliła się z nami Pani Wiceminister Marzena Machałek z Ministerstwa Edukacji i Nauki, która wskazywała na pozytywne efekty tej idei w szerokim wymiarze społecznym, podkreślając jednocześnie znaczenie budowania świadomości społecznej na temat zróżnicowanych potrzeb dzieci i młodzieży.

Na początku realizacji projektu odbyły się spotkania z Dyrektorami szkół i przedszkoli objętych wsparciem. Przeprowadziliśmy pogłębioną diagnozę dotyczącą dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi oraz problemów pojawiających się w procesie dydaktyczno- wychowawczym i rewalidacyjnym.

W ramach rozpowszechniania informacji na temat edukacji włączającej odbyły się spotkania Lidera i Zespołu SCWEW z Radami Pedagogicznymi, będącymi Partnerami w projekcie. Omawiano organizację wsparcia planowanego przez SCWEW, sposoby monitorowania wdrażania edukacji włączającej. Spotkania z poszczególnymi szkołami/przedszkolem były okazją do poznania potrzeb placówki, wzajemnych oczekiwań, przedstawienia możliwych kierunków wspólnych działań w pracy z uczniem ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście funkcjonowania w środowisku.