Bajkoterapia w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” zajęcia modelowe
z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i autyzmem, temat zajęć – „Jestem dzisiaj zła jak osa” – czyli jak pokonać złość?. Zajęcia przeprowadzone zostały w ramach IV etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” dla wybranej grupy nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu.

Cele zajęć:
terapeutyczno-rewalidacyjne:
• rozwijanie słownictwa;
• rozwijanie wyobraźni i kreatywności;
• słuchanie piosenek związanych z emocjami;
• zrozumienie własnych stanów emocjonalnych;
• rozbudzanie zainteresowań poezją;
• wprowadzenie zdrowej rywalizacji;
• poprawa koncentracji uwagi;
• usprawnianie funkcji słuchowej;
• usprawnianie koordynacji wzrokowo-słuchowej;
• rozwijanie aktywności własnej dzieci;
• budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby;
• wypowiadanie się na temat emocji;
• akceptowanie uczuć innych dzieci;
• wytworzenie atmosfery zaufania, bezpieczeństwa i wsparcia;
• rozpoznawanie emocji u siebie i innych;
• nabywanie umiejętności wyrażania uczuć;
• uświadomienie dzieciom, że uczucia mogą się zmieniać;
• stwarzanie okazji do odreagowania napięć emocjonalnych;
• ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z napięciem;
poznawczo-kształcące:
• słuchanie wiersza i piosenek;
• radzenie sobie ze złością;
• rozpoznawanie uczuć;
• wywoływanie różnych uczuć;
• akceptowanie uczuć innej osoby;
• rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia;
• poznanie sposobów samokontroli własnego zachowania;
wychowawcze:
• zrozumienie własnych stanów emocjonalnych oraz uczuć innych osób;
• wyciszenie dzieci – uczestników zajęć;
• wywołanie chęci działania i podjęcie działania;
• współdziałanie z innymi dziećmi – uczestnikami grupy;
• przekazywanie przedszkolalom wartości i norm postępowania;
• wspieranie wychowanka w rozwoju i kształtowaniu jego osobowości;
• pomoc dziecku w zrozumieniu jego własnych emocji;
• pomoc dziecku w zrozumieniu potrzeb i emocji innych, uczucie empatii;
• uświadomienie dziecku, że oprócz praw ma również obowiązki;
• kształtowanie szacunku do własnej pracy i innych;
• przestrzeganie ładu i porządku w grupie