Konferencja w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

W dniach 12-13 lipca 2022 r. odbyła się w Warszawie konferencja zorganizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie p.n. „Edukacja wysokiej jakości dla wszystkich – wspieranie realizacji założeń edukacji włączającej w praktyce szkolnej”.
W konferencji powiat sierpecki reprezentowały: Bogusława Lewandowska – Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Sierpcu w roli przedstawiciela organu prowadzącego szkoły i grantobiorcy, Marzena Dąbrowska – Lider projektu, Aleksandra Melibruda, Małgorzata Dywal i Magdalena Linowska – specjaliści w projekcie oraz Pani Aneta Ciemiecka – Dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, która jest partnerem, podmiotem współpracującym ze SCWEW w Sierpcu. Wystąpienie powitalne wygłosiła Marzena Machałek, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego.
Na konferencji poruszane były zagadnienia związane m. in z:
– rozwiązaniami systemowymi edukacji włączającej w Polsce i w innych krajach m. in. w Gruzji, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Włoszech, Skandynawii i Niemiec,
– tendencją rozwoju edukacji włączającej oraz rolą wsparcia specjalistycznego w działaniach na rzecz rozwijania włączających systemów edukacji krajów europejskich,
– formami wspierania nauczycieli edukacji włączającej – doświadczenia i rozwiązania w wybranych krajach.
Pani Naczelnik – Bogusława Lewandowska reprezentowała organy prowadzące szkoły i placówki w II panelu dyskusyjnym poświęconym „Realizacji zadań wynikających z pilotażu Modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”. W trakcie dyskusji poruszono następującą tematykę:
· dostrzegane bariery, potrzeby oczekiwania szkół/przedszkoli ogólnodostępnych na drodze do wysokiej jakości edukacji dla wszystkich (z uwzględnieniem różnic między nimi)
· nowe zadania szkół/przedszkoli ogólnodostępnych a rozwój kompetencji nauczycieli (z uwzględnieniem roli SCWEW, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz samodoskonalenia szkolnego)
· współpraca i wsparcie dla szkół/przedszkoli ogólnodostępnych ze strony samorządu lokalnego oraz instytucji i organizacji działających na rzecz dziecka i rodziny (w tym poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz ośrodków doskonalenia nauczycieli)
· doświadczenia szkół/przedszkoli ogólnodostępnych i związane ze wsparciem SCWEW i współpracą ze szkołami specjalnymi
· dobre praktyki szkół/przedszkoli ogólnodostępnych na drodze do wysokiej jakości edukacji dla wszystkich.
W drugim dniu konferencji wszyscy uczestnicy konferencji wzięli udział w warsztatach:
– Profil nauczyciela w edukacji włączającej oraz
– Szanse i wyzwania wynikające ze zróżnicowania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.