Konsultacje indywidualne przeprowadzone przez lidera Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą Marzannę Dąbrowską
z dyrektorami i koordynatorami placówek objętych wsparciem w Liceum Ogólnokształcącym im. Mjr Henryka Sucharskiego w Sierpcu oraz
w Technikum Zespołu Szkół nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu. Tematyka konsultacji obejmowała „Organizowanie nauczania oraz wspieranie uczniów pochodzących z Ukrainy”. Na spotkaniu omówiono m.in.:
– podstawy prawne przyjęcia do szkoły ucznia z doświadczeniem migracji,
w tym ucznia uchodźcy z Ukrainy;
– szkolny system organizacji pomocy uczniom z doświadczeniem migracji;
– arkusz wstępnej rozmowy z opiekunami ucznia/imigranta uchodźcy;
– arkusz diagnozowania specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia
z doświadczeniem migracji;
– pomoc psychologiczno – pedagogiczną;
– przykładowe tablice komunikacyjne.
Przekazano również przydatne linki do informacji i publikacji związane
z kształceniem imigrantów.