W ramach VII etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” systematycznie prowadzone są działania wynikające z ustalonego harmonogramu w placówkach objętych wsparciem. Przeprowadzono konsultacje dla rodziców uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej
w Sierpcu na temat „Orientacje zawodowe w szkole – po co i dlaczego razem? Szkoła i rodzice – partnerzy w wychowaniu ”.
Celem spotkania było przybliżenie rodzicom jak ważny jest rozwój osobowościowy ucznia w procesie kształcenia i wychowania. Jaką rolę w tym procesie odgrywa rodzina i szkoła oraz dialog uczeń – nauczyciel,
rodzic – dziecko, nauczyciel – rodzic. Ścisła współpraca między tymi podmiotami, uzgadnianie sposobów oddziaływania na dziecko i dobre stosunki wzajemne wzmacniają wychowawcze oddziaływania w obu środowiskach wychowawczych.