Kolejne zajęcia modelowe przeprowadzone przez secjalistów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu w ramach IV etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” na temat: Praca w grupie z uczniem ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi – Świat przedstawiony w „Balladynie” Juliusza Słowackiego (lekcja języka polskiego przeprowadzona w kl. 7 – 8 z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim i uczniem słabowidzącym). Zajęcia prowadzone były dla wybranej grupy nauczycieli z Technikum w Zespole Szkół nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.

Cele zajęć:

terapeutyczno –rewalidacyjne:
– wzbogacenie słownictwa czynnego i biernego;
– poprawa koncentracji uwagi;
– wprowadzenie zdrowej rywalizacji;
– rozbudzanie zainteresowań książką;
– rozwijanie aktywności własnej uczniów;
– usprawnianie funkcji słuchowej;
– rozwijanie logicznego myślenia;
– kształtowanie umiejętności poprawnego, jasnego wypowiadania się w mowie, piśmie, słuchania i opracowywania tematów;
– usprawnianie koordynacji wzrokowo – słuchowej;
poznawczo-kształcące:
– określanie elementów świata przedstawionego;
– poznanie autora lektury;
– redagowanie planu wydarzeń;
– określenie bohaterów utworu;
– podzielenie bohaterów na 2 grupy;
– odpowiadanie na pytania związane z lekturą;
wychowawcze:
– nawiązywanie kontaktu wzrokowego;
– kształtowanie szacunku do własnej pracy i pracy innych uczniów;
– uwrażliwienie na uczniów słabych i słabowidzących;
– dbałość o poprawna i estetyczna wypowiedź pisemna;
– kształtowanie umiejętności czytani i pisania;
– świadomość różnorodności postaw i losów ludzkich;
– umiejętność zachowania się w klasie;