V etap realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” to kolejne działania mające na celu podniesienie jakości pracy w placówkach objętych wsparciem jak również ścisła współpraca i wymiana doświadczeń między specjalistami.

W lipcu odbyły się dwa spotkania mające na celu samokształcenie Rady Pedagogicznej z placówek objętych wsparciem. Zajęcia prowadzone były przez specjalistów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu na temat:
– „Emisja głosu”;
– „Narzędziownik, czyli program z pomysłami, celami i tematami do tworzenia programu zajęć rewalidacyjnych dla dzieci/ uczniów w edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, podstawowej i ponadpodstawowej”.
Celem sieci współpracy i samokształcenia jest:
– wymiana doświadczeń między uczestnikami;
– analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników;
– pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów;
– poszerzanie kompetencji uczestników;
– tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół/przedszkoli uczestniczących w sieci;
– nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy placówkami;
– zachowanie ciągłości w dokształcaniu się pracowników;
– bieżące monitorowanie zmian prawnych, pojawiających się wymagań, nowych metod
i standardów pracy;
– wymiana doświadczeń w różnorodnych obszarach tematycznych;
– tworzenie efektywnych sposobów wsparcia koleżeńskiego dla wszystkich nauczycieli.