Od stycznia 2022r uczniowie i nauczyciele przedszkola i szkół objętych wsparciem korzystają ze sprzętu specjalistycznego znajdującego się w wypożyczalni SCWEW w ramach “Pilotażowego wdrożenia modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Koordynatorzy placówek po wypełnieniu wniosku o użyczenie sprzętu wraz z uzasadnieniem, zgodnie z zapotrzebowaniem placówki otrzymali sprzęt oraz pomoce edukacyjne i terapeutyczne. Ekspert ds. technologii wspomagającej przeprowadził
z koordynatorami i wybraną grupą nauczycieli konsultacje oraz udzielił instruktażu
w zakresie efektywnego wykorzystania sprzętu, który pozwoli na realizację skutecznego wsparcia dzieci/uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.