„Zabawy z matematyką”- kolejne zajęcia modelowe przeprowadzone przez specjalistę ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu dla dzieci w wieku przedszkolnym na temat „Rozwój kompetencji matematycznej dziecka ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi – metody i formy pracy” w ramach IV etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Odbiorcami zajęć była wybrana grupa nauczycieli z Miejskiego Przedszkolu Nr 3 im. Niedźwiadka Wojtka w Sierpcu.

Głównym celem zajęć było kształtowanie osobistych doświadczeń dziecka, które stanowią budulec do tworzenia pojęcia i umiejętności, rozwijania myślenia jak również:
cele terapeutyczno- rewalidacyjne:
• usprawnianie logicznego myślenia;
• rozwijanie inteligencji operacyjnej, czyli wspomaganie rozwoju dziecka poprzez kształtowanie procesów różnicowania i klasyfikacji;
• doskonalenie analitycznego spostrzegania;
• rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo – ruchowej;
• wydłużanie czasu koncentracji uwagi na zadaniu;
• kształtowanie rozwoju somatognozji;
cele poznawczo- kształcące:
• rozwijanie inteligencji operacyjnej, czyli wspomaganie rozwoju dziecka poprzez kształtowanie procesów różnicowania i klasyfikacji;
• wyrobienie u dziecka odpowiednich kompetencji intelektualnych, zanim rozpocznie systematyczną edukację matematyczną w szkole;
• kształtowanie intuicji matematycznych, czyli uczenie liczenia;
• kształcenie umiejętności porównywania, analizowania i uogólniania;
cele wychowawcze:
• kształtowanie odporności emocjonalnej, czyli stwarzanie warunków do rozwoju zdolności kierowania zachowaniem umożliwiającym rozwiązanie zadania wymagającego wysiłku opanowania napięcia, czyli: wdrażanie do rozumienia komunikatów, uczenie sposobów radzenia sobie z przeszkodami utrudniającymi wykonanie zadania, rozwijanie zdolności do znoszenia napięć emocjonalnych,