Kolejne zajęcia modelowe przeprowadzone dla wybranej grupy nauczycieli z Miejskiego Przedszkola Nr 3 im. Niedźwiadka Wojtka w Sierpcu przez specjalistę ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu w ramach V etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Zajęcia prowadzone były w klasie 1-3 Szkoły Podstawowej z uczniami z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim . Tematyka zajęć to „Współtworzenie z dziećmi ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi norm i zasad obowiązujących w grupie oraz ich respektowanie”.
Podczas zajęć wykorzystano komplet rytmiczno – ruchowy (45/2021)
Celem zajęć było:
• uświadomienie potrzeby istnienia zasad w życiu człowieka;
• ustalenie zasad i reguł zachowania w klasie;
• motywowanie uczniów do stosowania reguł i praw w codziennym życiu;
• kształtowanie postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.