Zajęcia pokazowe przeprowadzone dla wybranej grupy nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu przez specjalistę ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu w ramach V etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Zajęcia prowadzone były z dziećmi z oddziału przedszkolnego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, niepełnosprawnością ruchową oraz niedosłuchem. Tematyka zajęć to „Terapia przez sztuki plastyczne. Ja w mojej grupie-razem tworzymy coś wspaniałego, czyli portret naszej grupy”.
Celem zajęć było:
• budowanie przynależności do grupy rówieśniczej;
• nauka współpracy;
• socjalizacja;
• wzbogacenie wyobraźni dzieci;
• pogłębienie kontaktów interpersonalnych;
• wyrabianie silnej woli, wiary we własne możliwości.