W grudniu zakończyliśmy II etap realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Specjaliści SCWEW przeprowadzili konsultacje, spotkania oraz zajęcia pokazowe dla nauczycieli, rodziców uczniów/dzieci w placówkach objętych wsparciem. Celem tych działań było rozwijanie kompetencji w zakresie nauczania dzieci i młodzieży ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. Wypracowano szereg rozwiązań, które przyczynią się do poprawy jakości kształcenia w placówkach objętych wsparciem, w tym szczególnie dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.