W dniach 21-22 kwietnia 2023 w ramach sieci współpracy i samokształcenia odbyły się spotkania mające na celu samokształcenie rady pedagogicznej z placówek objętych wsparciem w ramach VIII etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Zajęcia prowadzone były przez specjalistów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu przy wsparciu pani Agnieszki Zielińskiej – Graf jako przedstawiciela placówki partnerskiej z Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Płocku.
W kwietniu odbyły się dwa ośmiogodzinne spotkania na temat:
– „Budowanie współpracy z rodzicami w edukacji włączającej”;
– Tyflo i Surdopedagogika w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”.