Nowoczesny świat to nowoczesna edukacja przejawiająca się w wielu płaszczyznach m.in. zapewniająca uczniom ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi możliwość pełnego rozwoju poznawczego, społecznego czy psychofizycznego z wykorzystaniem szerokiej oferty edukacyjnej oraz kadry pedagogicznej stale podnoszącej swoje kwalifikacje i kompetencje.
W odpowiedzi na zmieniające się potrzeby edukacyjno – rozwojowe uczniów powstały Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą.
W placówkach objętych wsparciem SCWEW podjęto szereg działań mających na celu wsparcie nauczycieli poprzez zapewnienie im sprzętu specjalistycznego, materiałów edukacyjnych, szeroko
pojętego doradztwa w ramach którego odbywały się konsultacje, rady szkoleniowe, zajęcia modelowe i obserwacje wspierające.
Niniejsze opracowanie stanowi próbę udzielenia odpowiedzi na pytania:
• na czym polegała obserwacja wspierająca?
• jakie były efekty obserwacji?
• jakie korzyści dała nauczycielom?
Odpowiedzi na ww. pytania wynikają z doświadczeń z pilotażu, w którym uczestniczył SCWEW Sierpc.