W ramach realizacji trwałości Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” Zespół SCWEW zorganizował dyżury ekspercie, w których uczestniczyli rodzice dzieci/uczniów, nauczyciele
i dyrektorzy placówek objętych wsparciem. Prowadzono konsultacje mające na celu podniesienie kompetencji w zakresie użytkowania sprzętu specjalistycznego oraz
o różnorodnej tematyce/problemie, m.in..:
– Praca z dzieckiem uzdolnionym;
– Kim jest uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?;
– Afazja – czy specyficzne zaburzenie mowy, rozwoju i języka;
– Uczeń przybywający z zagranicy;
– Uczeń nadpobudliwy w szkole;
– Na czym polega praca z uczniem słabym?;
– Uczeń z zaburzeniami zachowania;
– Jak powinna wyglądać praca z uczniem z zespołem Aspergera?;
– E-uzależnienia wśród uczniów. Jak im przeciwdziałać?;
– Jak współpracować z rodzicami dziecka z SPE?;
– Jak pomóc dziecku zaadaptować się w przedszkolu?;
– Jak rozmawiać o różnorodności orientacji psychoseksualnych?;
– Czas wolny spędzany z rodzicami i jego wpływ na wzmacnianie relacji rodzinnych;
– Uczeń z fobią szkolną;
– Uczeń słabowidzący w szkole ogólnodostępnej;
– Uczeń z myślami samobójczymi.