Zakończenie I etapu

Za nami pierwszy etap projektu grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”, realizowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Jesteśmy po kilkudniowych szkoleniach on-line oraz stacjonarnych dla liderów i kadry […]