O nas

Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)

Projekt realizowany w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Grantobiorca: Powiat Sierpecki

Całkowita wartość grantu: 503 818,00 zł

W tym kwota dofinansowana z UE 424 617,81 zł

Okres realizacji projektu: 1.08.2021 r. – 30.06.2023 r.

Zespół SCWEW w Sierpcu:

– Lider – Marzanna Dąbrowska
– Specjalista w zakresie pedagogiki specjalnej – Małgorzata Dywal
– Ekspert ds. edukacji włączającej – Agnieszka Domańska
– Ekspert ds. technologii wspomagającej – Aleksandra Melibruda
– Ekspert ds. informacji i ewaluacji – Magdalena Linowska
– Koordynatorzy ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW

CFBC.tmp

Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)

Projekt realizowany w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Grantobiorca: Powiat Sierpecki

Całkowita wartość grantu: 503 818,00 zł

W tym kwota dofinansowana z UE 424 617,81 zł

Okres realizacji projektu: 1.08.2021 r. – 30.06.2023 r.

Celem głównym przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach udzielonego Grantu na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączająca (SCWEW).

Cele szczegółowe, jakie powinny zostać osiągnięte przez utworzenie SCWEW w ramach realizowanych działań, to: zwiększenie efektywności działań podejmowanych przez pracowników szkół ogólnodostępnych na rzecz uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez zapewnienie im wsparcia kadry placówki, w szczególności poszerzenie wiedzy i kompetencji kadry szkół ogólnodostępnych oraz zapewnienie jej wsparcia w zakresie wdrażania edukacji włączającej i pracy z grupą zróżnicowaną oraz wsparcie techniczne szkół poprzez uruchomienie wypożyczalni sprzętu i pomocy dydaktycznych przydatnych w pracy z grupą zróżnicowaną oraz działania mające na celu upowszechnianie idei edukacji włączającej.

Powiat Sierpecki wyznaczył na SCWEW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sierpcu w zakresie zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) z następującymi podmiotami współpracującymi, którzy podpisali Porozumienie:

Miejskie Przedszkole Nr 3 Im. Niedźwiadka Wojtka W Sierpcu

Szkoła Podstawowa Nr 3 Im. Ks. Jana Twardowskiego W Sierpcu

Liceum Ogólnokształcące Im. Mjra Henryka Sucharskiego W Sierpcu​

Szkoła Podstawowa Nr 2 Im. Armii Krajowej W Sierpcu​

Technikum W Zespole Szkół Nr 2 Im. Zygmunta Wolskiego W Sierpcu​

Realizacja projektu będzie obejmowała 8 etapów, na które złoży się osiągnięcie następujących efektów:

 1. Powołanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą, którego rolę będzie pełnił Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sierpcu. Powołanie i zatrudnienie zespołu kadry SCWEW oraz koordynatorów edukacji włączającej,
 2. Przeprowadzenie pogłębionej diagnozy szkół i przedszkola objętych wsparciem,
 3. Przeprowadzenie przez Lidera spotkań z radą pedagogiczną,
 4. Zawarcie porozumienia o współpracy z podmiotami współpracującymi z SCWEW, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Placówką Doskonalenia Nauczycieli,
 5. Uruchomienie wypożyczalni sprzętu,
 6. Konsultacje eksperckie, mające charakter bezpośredniego wsparcia w trudnościach zgłaszanych przez pracowników przedszkola/szkół, konsultacje indywidualne dla dyrektorów szkół ogólnodostępnych i koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW, konsultacje w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców dzieci/ uczniów,
 7. Przeprowadzenie kampanii społecznej mającej na celu wspieranie rozwoju włączającej społeczności lokalnej, przeprowadzenie obserwacji wspierających/ superwizji koleżeńskich,
 8. Prowadzenie modelowych zajęć na terenie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, w tym lekcji otwartych,
 9. Działania doradczo-szkoleniowe w zakresie podniesienia kompetencji pracowników szkół związanych z działaniami interwencyjnymi,
 10. Zorganizowanie i utworzenie przez Zespół SCWEW co najmniej 1 sieci współpracy i samokształcenia dla szkół i przedszkoli ogólnodostępnych,
 11. Zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt, skierowanej do społeczności lokalnej dot. działań SCWEW,
 12. Opracowanie publikacji zawierającej opis rozwiązań wypracowanych w trakcie funkcjonowania SCWEW.
Skip to content