Konsultacje dla nauczycieli przeprowadzone w ramach VII etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w Miejskim przedszkolu
im. Niedźwiadka Wojtka w Sierpcu na temat „ Metody i formy pracy
z dzieckiem posiadającym opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju”.
Celem spotkania było omówienie zasadności włączania i integracji z rówieśnikami dziecka lub ucznia ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, zarówno przez wspomaganie jego rozwoju, indywidualizację i wspieranie go podczas zajęć z grupą lub klasą, jak i likwidowanie barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka lub ucznia w grupie i uczestnictwo w życiu przedszkola lub szkoły. Przedstawiono metody wykorzystywane w terapii w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.